×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Görevlerimiz
Görevlerimiz
Görevlerimiz
 • Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar, Diğer Merkezler ile Daire Başkanlıklarının ihtiyacı olan makine-teçhizat ve diğer alımlarının serbest ödenekler dâhilinde satın alma işlemlerini yapmak.
 • Üniversitemize ait telefon, elektrik, su ve doğalgaz faturalarının tahakkuklarını yapmak.
 • Birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
 • Düzenli olarak ödenek kontrollerini yapmak.
 • Daire Başkanlığında iş akışının düzenli olarak sağlanması.
 • Daire Başkanlığımızın cari ve yatırım bütçesini hazırlamak.
 • Birimimize ait ayrıntılı harcama programını hazırlamak.
 • Makine - teçhizat (yatırım) detay programını hazırlayarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunmak.
 • Daire Başkanlığımız adına verilen emir ve görevlerin eksiksiz olarak zamanında yapmak.
 • Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.
 • Satın alınan, bağışı yapılan, devredilen malzemelerin giriş kaydını yapmak.
 • Birimlere alınan malzemelerin çıkışını yapmak.
 • Depo stokunu tutmak.
 • Personelin zimmetlerini takip etmek.
 • Yılsonunda taşınır hesaplarının konsolide edilmesi.

Rektörlüğe bağlı taşınmazların mevzuat çerçevesinde kiralama işlemlerinin yapılmasıdır.