×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Satınalma Şube Müdürlüğü
Satınalma Şube Müdürlüğü

 

Satınalma Şube Müdürlüğü;

 • Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimleri ile Üniversitemiz genelinde toplulaştırılarak çıkılacak olan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale işlemlerini yapmak ve ihaleye ilişkin tüm süreçlerin takibini yapmak. (İhale konusuna ilişkin yaklaşık maliyet cetveli çıkarmak, ön izin ve onay belgesini hazırlamak, Kamu ihale bülteninden EKAP sistemine girerek ihale kayıt numarası almak, hazırlanan ihale dokümanlarına (İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı vb.) KİK (Kamu İhale Kurumu)’ten onay almak, Valilik ilan yazışmalarını, görevlendirme yazılarını, güvenlik tedbirleri yazılarını yazarak, ihale dosyalarını oluşturmak, İhale formlarını hazırlamak, İlan yayınlandıktan sonraki itirazlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak, İhaleleri sonuçlandırma işlemlerini (ihale komisyon kararı, kesinleşen ihale kararı, yasaklılık teyitlerinin alınması, teminat yazışmaları, sözleşmeye davet yazısı, sözleşmenin hazırlanması ve takibi, kesin teminat yazısı ve EKAP sistemine ihaleyle ilgili bilgilerin girişi vb. yapmak, İhale sonuçlandıktan sonra da devam eden işlere ilişkin gereken yazışmaları yapmak, Yüklenici firmalarla ilgili gereken yazışmaları yapmak, Satın alınan ürünlerin depoya teslim edilmesini sağlamak, İhale ile ilgili mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödeme emri ve hak ediş belgelerini hazırlamak, Teminat Mektubu ve Kesin Teminat İadesine ilişkin yazışmaları yapmak)
 • Başkanlık bütçesinden yapılan tüm harcama ve ödemelerin gerçekleştirme görevini yapmak
 • Ödeneklerin takibini yapmak (Devlet bütçesinden bir harcama yapılırken ilgili mevzuata uygun olup olmadığı ile harcamaların konusuna göre hangi tertipten ödeneceğinin tespitini yapmak, ödeneği olmayan bir işe başlamamak, ödenek üstü harcama yapmamak vb.)
 • Bölünmeyen hizmetler kapsamında yer alan doğalgaz, elektrik ve su ödemelerinin tahakkuk işlemlerini yapmak.
 • Araçlara ilişkin her türlü sigorta işlemlerini takip etmek ve satın alma iş ve işlemlerini yürütmek
 • Akaryakıt fişlerini listelemek, kontrolünü yapmak ve tahakkuk işlemlerini yürütmek
 • 4734 sayılı Kanununun ilgili maddelerine göre istisna kapsamındaki DMO vb. kurumlardan alımlar yapmak.
 • Avans ve kredi işlemlerini yapmak.
 • Makine ve teçhizat Bakım ve onarımları ile Araçların bakım ve onarım iş ve işlemlerini yürütmek
 • İlan bedelleri kapsamında gelen faturaların iş ve işlemlerini yapmak
 • Satın alma işlemleri ile ilgili farklı komisyonlarda görev almak, (Satınalma Komisyonu,Muayene ve Kabul Komisyonu,Piyasa fiyat araştırma görevlisi)
 • Doğrudan Temin usulü ile mal ve hizmet alımları ile ilgili piyasa fiyat araştırması yapmak,
 • KİK’teki güncel duyuruları takip etmek.
 • Başkanlığın bütçe hazırlık çalışmalarında yer almak.
 • Doğrudan Temin olarak yapılan alımların Ekap sistemine girilmesini sağlamak.
 • Harcama belgeleri yönetmeliğine göre tahakkuka bağlanacak belgeleri incelemek ve ödeme işlemlerini takip etmek.
 •  Satınalma iş ve işlemlerine ilişkin Üniversitemize teslim edilmesi gereken mal ve malzemelerin Üniversitemiz depolarına teslim edilmesini sağlamak.
 • Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 • Temsil, ağırlama, tanıtma ve tören giderlerini karşılamak,
 • Eğitim birimlerinde kullanılmak üzere laboratuvar malzemesi alımlarını yapmak
 • İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak izinlerle ilgili işlem evraklarını tanzim etmek ve yazışmaların düzenlenmesi.
 • Yıl içerisinde yapılması gereken bakım-onarım ve mal alımlarıyla ilgili sözleşmeleri kanunların belirlediği çerçevede düzenlenmesi ve yapılması,
 • Yıl içerisinde lisansı alınması gereken  veya  aboneliği yapılması gereken işlerin yürütülmesi,
 • Rektörlüğümüz özel kalem ile genel sekreterlik bütçelerinin harcama kalemlerindeki ödeneklerin harcamalarının yapılması,